bereikbaarheid + fasering

Centrum Amsterdam Noord is een grootschalige gebiedsontwikkeling rondom de meest noordelijke halte van de Noord/Zuidlijn. Nabij de ring A10 en op het kruispunt van de gebiedsontsluitingswegen S115, S116 en S117 ontstaat een stedelijk centrum met een regionaal openbaar vervoersknooppunt. De ontwikkeling van het stedelijk programma omvat ruim 3.000 woningen, 70.000 m2 voorzieningen en in totaal circa 200.000 m2 winkels, kantoren en bedrijfsruimte. Daarnaast wordt een regionaal busstation in het hart van het plan gebouwd.

Verlegging IJdoornlaan

Om ruimte te maken voor het plan en om de toekomstige verkeersstromen te kunnen afwikkelen, moet onder meer de IJdoornlaan worden verlegd en verbreed. De IJdoornlaan is een van de twee belangrijke oost-westverbindingen in Amsterdam-Noord en heeft een aansluiting op de S106, de corridor van de ringweg A10 door de IJtunnel naar het centrum van Amsterdam. Onderdeel van de verlegging en reconstructie van de IJdoornlaan is de bereikbaarheid van het regionale busstation – met 16 halteplaatsen en in de spits ruim 180 bussen per uur – en de daarbij behorende verkeersregelinstallaties, de inpassing van voorrangsregelingen voor de bussen en een zogeheten parkeerverwijssysteem op de hoofdweg en onderliggende wegen.

ijdoornlaan illuminatie 460x181

Kunstwerken onder architectuur

De IJdoornlaan vormt in Amsterdam-Noord een belangrijke route voor de afwikkeling van het verkeer. Om de veiligheid en doorstroming voor alle verkeersstromen te waarborgen, is een aantal kunstwerken gepland voor de ongelijkvloerse kruising van de verkeersstromen. Deze zijn in samenhang ontworpen, waarvoor door SD+P een architect is geselecteerd.

Aanbesteding

Voor de engineering hebben we via een Europese aanbesteding een ingenieursbureau gecontracteerd en gedurende de voorbereidingsfase als deskundig opdrachtgever aangestuurd. Naast de prijs telde het plan van aanpak zwaar in de selectiecriteria. De uiteindelijke uitvoering is eveneens met een Europese aanbesteding getenderd, waarbij een aanbestedingsjurist van SD+P de gunning heeft begeleid.

Organisatie en processen

Het project Centrum Amsterdam Noord is een coalitieproject tussen de gemeente Amsterdam en stadsdeel Amsterdam-Noord. Opdrachtgever is het bestuurlijk overleg Noordwaarts. Besluitvorming vindt zowel plaats binnen het stadsdeel als de centrale stad. Binnen het project was daarnaast een kaderovereenkomst met de ontwikkelende marktpartijen (ING Real Estate en CZAN), waarbij besluitvorming over de projecten plaatsvond in het directieoverleg tussen partijen. De voorbereiding en uitvoering voor de verlegging van de IJdoornlaan liep ver vooruit op de planvorming en besluitvorming van de gebieden daaromheen.

Door het grote aantal stakeholders was de opgave voor SD+P in het project er enerzijds voor te zorgen dat de weg met een complexe fasering op tijd was verlegd en anderzijds voldoende flexibiliteit te houden om te kunnen inspelen op een wijzigende omgeving. Door zowel een gedegen kennis van de technische inhoud en consequenties van een wijziging, als onze ervaring met het proces van gebiedsontwikkeling en (bestuurlijke) besluitvorming, is dit succesvol verlopen.

ijdoornlaan brug 460x180

Tien jaar betrokkenheid

SD+P is in een periode van bijna tien jaar met een team bij het project betrokken voor het projectmanagement, de technische projectleiding, advisering en ondersteuning voor de voorbereiding en realisatie van de infrastructuur. Binnen deze opdracht hebben wij meerdere rollen vervuld.

Projectmanager

Als onderdeel van het managementteam binnen het project verantwoordelijk voor de aanleg en reconstructie van de hoofdinfrastructuur, de civieltechnische werkzaamheden en de wateropgave. Tevens verantwoordelijk voor de planvorming en bestuurlijke besluitvorming van deze aspecten en de juridisch planologische procedures.

Technisch projectleider

Inzet van projectleiders voor de aansturing van het ontwerp, de voorbereiding, de aanbesteding en de realisatie van de civiele projecten. Doordat deze grootschalige ontwikkeling plaatsvindt in een gebied met veel belangen voor bewoners, bedrijven en winkeliers en op de kruising ligt van een aantal belangrijke ontsluitingswegen in de gemeente Amsterdam, zijn goed omgevingsmanagement, communicatie en het waarborgen van de bereikbaarheid van cruciaal belang. SD+P zorgde voor het opstellen, afstemmen en laten vaststellen van BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie) en het aanvragen van WIOR-vergunningen. Daarnaast was SD+P verantwoordelijk voor ontheffingen Flora- en faunawet en mitigerende maatregelen.

Ondersteuning en advies

Gedurende de looptijd van het project heeft SD+P een aantal ondersteunende en adviserende werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

  • voorbereiden, aanvragen en monitoren van de benodigde vergunningen en het laten uitvoeren van de diverse onderzoeken, onder meer voor de Flora en Faunawet;
  • opstellen, aanbesteden en beheren van contracten met ingenieursbureaus, landschapsarchitect, architecten voor kunstwerken en aannemers;
  • opstellen en actualiseren van de risico-inventarisatie en de beheersmaatregelen;
  • aansturen opstellen en laten vaststellen van faseringsplannen en de afstemming van faseringen binnen het coördinatiestelsel in Amsterdam, met Rijkswaterstaat en de openbaar vervoersmaatschappijen.

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Gemeente Amsterdam/Projectbureau Noordwaarts


Scope

 
  • Lengte wegvlak 900 m (circa 22.500 m2 asfalt)
  • Autobrug met overspanning van 40 meter
  • Plaatconstructie (70 x 220 m) voor busstation
  • Twee autotunnels voor P+R locatie
  • Fiets-/voetgangerstunnel
Duur opdracht   1 januari 2006 – heden

Planning

 
  • Start uitvoering augustus 2010
  • Oplevering maart 2013
Budget

 

Aanneemsom € 10 mln.