aanpak + visie

Binnen de gemeente Elburg zorgt de N309 voor problemen met de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid. Provinciale Staten van Gelderland hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om de knelpunten aan te pakken. Gezien de ligging van de weg in en nabij diverse beschermde landgoederen en natuurgebieden én de functie van de weg in brede zin voor de dorpen 't Harde en Oostendorp is een zorgvuldige aanpak vereist, zodat een oplossing gerealiseerd wordt die goed past bij de toekomstige situatie.

Rol van SD+P

In februari 2011 hebben Provinciale Staten van Gelderland na een verkennende studie besloten om een aantal rondwegvarianten oostelijk van 't Harde en ten zuiden van Oostendorp in een Milieueffectrapportage (m.e.r) procedure af te wegen tegen het opwaarderen van de weg over het huidige tracé. Tevens is gevraagd de sociaaleconomische relatie tussen de weg en het dorp 't Harde te onderzoeken, zodat op basis van de verschillende onderzoeken eind 2012 een afgewogen en zorgvuldige keuze gemaakt kan worden. SD+P verzorgt de integrale projectbeheersing voor dit project om dit project samen met de provinciaal projectmanager tot een succesvol einde te brengen. Het gaat hierbij onder andere om het bewaken van de planning en voortgang, de risicobeheersing en de algemene en juridische kwaliteitscontrole.

n309 projectplan 460x305px

Zorgvuldig proces voor zorgvuldige besluitvorming

Om tot zorgvuldige besluitvorming is het juist en zorgvuldig toepassen van de wettelijke procedures uiteraard van groot belang. Daarnaast is het om tot een weloverwogen besluit te komen vereist om de in de afweging te gebruiken uitgangspunten zorgvuldig te bepalen en steeds goed te kunnen verantwoorden waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Om dit te bereiken is door SD+P een projectplan opgesteld met een aanpak waarbij stapsgewijs de uitgangspunten vastgesteld worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag hoe de tegen elkaar af te wegen tracés precies zijn vormgegeven en welke aannames over de toekomstige verkeersintensiteiten gehanteerd worden. De kennis en meningen van experts en belanghebbenden zoals omwonenden, worden nadrukkelijk betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten

Duurzaamheid, aanbestedingsstrategie en systems engineering

Uitgangspunt is om het project aan te besteden in de vorm van een innovatief (d&c) contract. Alvorens een contract aanbesteed wordt, wordt er op gestuurd het project goed geschikt te maken voor het toepassen van een innovatief contract. Als blijkt dat de kenmerken van het project zodanig zijn dat het eigenlijk niet goed geschikt is voor de beoogde contractvorm moet anderzijds verzekerd zijn dat dit tijdig onderkend wordt, zodat er voor een contractvorm gekozen kan worden die wel passend is.

n309 kaart 460x303px

Kenmerken van dit project

Opdrachtgever   Provincie Gelderland

Scope   Huidig tracédeel is circa ... kilometer lang

Planning

 
  • Juridisch planologische fase 2011 – 2013
    (MER en provinciaal inpassingsplan)
  • Voorbereidingsfase 2013 – 2014
    (vraagspecificatie en aanbesteding)
  • Uitvoering 2014 – 2017 

    (deze planning is zeer afhankelijk van de gekozen oplossing)
Budget

 

€ 27 mln.