duurzaamheid + toepasbaarheid

SD+P toetst provinciale benadering van project N309 op duurzaamheid. De opdracht is gestart met een workshop samen met RWS en DLG. Binnen het Programma RWS Duurzaam/duurzame gebiedsontwikkeling is een aantal pilots benoemd voor het toepassen van het instrument 'de synergiemeter', waaronder het provinciaal infrastructuur project 'Aanpak N309'.

n309 duurzaamheid_foto 460x225px

Problematiek N309 – Traject 't Harde (Provincie Gelderland)

De N309 doorsnijdt het dorp 't Harde (Veluwe-noordrand aan A28). Afgelopen jaren heeft de toename van de hoeveelheid auto's voor een aantal problemen gezorgd. Te weten: opstopping van verkeer (slechte doorstroming) en daardoor leefbaarheidsproblemen (stank, lawaai van teveel auto's). Voor het oplossen van deze problemen is een aanpak met een aantal alternatieven geformuleerd.

Synergiemeter (RWS)

De synergiemeter brengt op basis van 12 verschillende thema's (zie tekening) met onderliggende vragen naar de duurzaamheidseffecten (People, Planet en Profit) inzichtelijk met elkaar in verband.

n309 duurzaamheid_web 375x280px

Met de synergiemeter zijn de twee meest waarschijnlijke alternatieven tegen het licht gehouden: de bestaande weg aanpassen versus een nieuwe rondweg. In een groepsproces zijn de 12 thema's met vragen doorlopen. Bij de rondweg is er tussen de thema's van people (sociale betrokkenheid) en profit (economische baten) duidelijke synergie, maar geen synergie met planet (ecologie). De beoogde rondweg doorsnijdt Natura 2000 gebied, oud eikenbos habitat, EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en cultuurhistorisch landschap. Bij het aanpassen van bestaande weg is er wel synergie (behoud) op planet, maar beperkt met en tussen people en profit. De leefbaarheid (lucht, geluid en gezondheid) wordt verbeterd voor bewoners langs de huidige N309, er is sprake van omzetbehoud bij lokale middenstand en er ontstaan kansen voor de centrumfunctie.

De samenhang, kansen en bedreigingen qua duurzaamheid zijn aldus op een gestructureerde manier breed inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt.

Met deze resultaten als vertrekpunt zal SD+P haar onderzoeksopdracht voortzetten.