omgeving + ontwerp

De wijk Westereng aan de zuidzijde van Bussum is opgezet in de jaren 50 en bestaat uit circa 2.500 woningen een brede school, buurtwinkels en twee supermarkten. Het riool wordt vervangen door een gescheiden systeem. Schoon regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte heringericht in het kader van groot onderhoud. SD+P verzorgt vanuit de gemeentelijke organisatie het projectmanagement voor de herinrichting.

Uitgangspunten

In juni 2011 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten en Plan van Aanpak vastgesteld. Het project is geraamd op € 22 miljoen en is
opgedeeld in 5 deelplannen. Om te voldoen aan milieueisen die gesteld worden aan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee subsidie van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht veilig te stellen was het noodzakelijk om de vervanging van het riool uiterlijk 2016 gereed te hebben. Inmiddels is
besloten om vanwege de financiële positie van de gemeente de uitgaven meer te spreiden. Verwacht wordt nu dat het project in 2017 gereed zal zijn. De
maximale subsidie wordt met de uitvoering van deelplan 4 in 2016 veilig gesteld.

bussum westereng plan 460x345px

De rol van SD+P

Projectmanagement en engineering
SD+P verzorgt het projectmanagement, de burgerparticipatie en de bestuurlijke besluitvorming. Het project wordt per deelplan meervoudig onderhands aanbesteed. Antea Group voert de onderzoeken uit en stelt de ontwerpen en bestekken op. De ontwerpen en bestekken worden getoetst in het gemeentelijke projectteam.

De transformatie

De wijk met voornamelijk smalle asfaltstraten waar half op de stoep wordt geparkeerd wordt getransformeerd in een 30 km/uur zone met wegen van gebakken klinkers, verhoogd parkeren, aansluitend trottoirs en LED verlichting. Omdat het groene karakter van de wijk moet blijven behouden en de parkeerdruk hoog is, vindt er een zorgvuldige afweging plaats tussen bomen en parkeren.

bussum westereng nieuw 460x275px

Proces burgerparticipatie

De gemeente Bussum heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Voor de Westereng is gekozen voor een intensief overlegtraject waarbij bewoners en
belanghebbenden meerdere keren worden geraadpleegd. Dat is begonnen met een uitgebreide wijkenquête begin 2011, informatieavonden en reactiemogelijkheid op de concept nota van uitgangspunten. Vervolgens worden per deelplan participatieavonden georganiseerd en kunnen bewoners reageren op het Voorlopig Ontwerp. De reacties worden beoordeeld door het projectteam en al dan niet verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Op informatieavonden worden bewoners hierover geïnformeerd, waarna vervolgens het Definitief Ontwerp aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd inclusief een verzoek om een uitvoeringskrediet te verlenen. Bewoners hebben de mogelijkheid in te spreken bij de behandeling van het Definitief Ontwerp in de raadscommissie. 4 maal per jaar worden bewoners met een nieuwskrant op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en voortgang. Tijdens de uitvoering kunnen bewoners met vragen of klachten langskomen op het informatiepunt in de Brede School.