Bij onze opdrachtgevers is vaak sprake van een veelvoud aan activiteiten, projecten, initiatieven, procedures en processen die op een bepaalde manier met elkaar in verband staan. Bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening of verkeer + mobiliteit. Er is dan nadrukkelijk behoefte aan overzicht, controle en sturing op samenhang. Vaak is er ook de concrete behoefte om te sturen op doelstellingen en bereikte effecten en het betreft dan ook meestal een samengestelde opgave die zich uitstrekt over meerdere jaren.

Voor die gevallen is een bewezen praktijkmethode beschikbaar: de methodiek Programmamanagement.

De professionals van SD+P beschikken over de nodige kennis en ervaring met deze methodiek en kunnen voor u als adviseur of programmamanager optreden. Met behulp van programmamanagement komt er weer grip op het bereiken van geformuleerde (beleids)doelstellingen. Vanuit het overzicht kunnen ook prioriteiten gesteld (of bijgesteld) worden en kan er ook gestuurd worden vanuit de beheersaspecten zoals organisatie, tijd, geld, communicatie, risico en capaciteit.

Anders dan bij projecten worden programma's vooral gestuurd op criteria zoals Doelgerichtheid, Tempo en Haalbaarheid. In het directe verlengde daarvan ligt de constante bewaking van efficiƫntie en flexibiliteit bij de uitvoering van de programmawerkzaamheden.

Het plannen van een programma, het meten van effecten ten opzichte van de geformuleerde doelstellingen en de algehele voortgangsbewaking behoren tot de specifieke kerntaken van het programmamanagement.

SD+P heeft bij meerdere klanten op succesvolle wijze invulling gegeven aan programmamanagement en heeft ook ervaren dat de structurerende werking die hiervan uitgaat een belangrijke bijdrage levert aan de bestuurbaarheid van organisaties, aan de beheersbaarheid van investeringsprogramma's en aan het plezier waarmee de individuele medewerker zijn of haar bijdrage levert binnen het grotere geheel met zicht op samenhang en effectiviteit.