De omgeving van een project wordt steeds belangrijker. Voorbeelden over langdurige procedures om te komen tot de realisatie van infrastructuur of ruimtelijke projecten zijn er te over. Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium 'de omgeving' mee te nemen in het project en de ontwikkeling daarvan. De projectmanagers van SD+P nemen dit mee als onderdeel van de eigen projectorganisatie, maar kunnen ook als omgevingsmanager worden ingezet binnen een grotere projectorganisatie.

Door onze kennis van de technische inhoud, bestuurlijke belangen en aanhechting, juridische advisering, procedure- en vergunningenmanagement, verkeersmanagement en communicatie zorgen we dat alle stakeholders in beeld zijn en op de juiste wijze tijdig worden betrokken. We vertalen in elke fase van het project de strategische projectbelangen naar de belangen van de omgeving, zodat de uiteindelijke realisatie volgens plan kan verlopen. Zo kun we ervoor zorgen dat er vroegtijdig geanticipeerd wordt op aspecten die de voortgang van het project kunnen belemmeren.